Copyright 2013 - CTSN.nl Back to Dutch ICTS Europe

© Copyright CTSN 2013  Alle rechten zijn voorbehouden.

 

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CTSN. Ook (her)gebruik van gepubliceerde foto's/afbeeldingen/video's van de website is niet toegestaan.

 

CTSN hanteert een strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van beeld- en filmmateriaal en teksten van haar website en kan bij overtreding juridische stappen ondernemen.